Usługi prawne

Kancelaria udziela pisemnych i ustnych porad prawnych, sporządza opinie prawne prowadzi negocjacje
i bierze udział w mediacjach, reprezentuje Klientów przed sądami powszechnymi i administracyjnymi, organami administracji publicznej oraz innymi instytucjami. Pomoc prawna świadczona jest na rzecz przedsiębiorców, w szczególności w ramach stałej obsługi prawnej, organów administracji publicznej
i samorządowej, organizacji społecznych i politycznych, klientów indywidualnych.

Zakres usług

 • Prawo cywilne – sporządzanie pism procesowych (pozwów, wniosków apelacji, zażaleń, skarg kasacyjnych) i umów, prowadzenie wszelkich spraw cywilnych m.in. sprawy o zapłatę, odszkodowanie, ochronę dóbr osobistych, zasiedzenie, ochrona własności, sporządzanie i analiza umów cywilnoprawnych, mieszkaniowe, rodzinne – sprawy o rozwód, alimenty, separację, ustalenie
  i zaprzeczenie ojcostwa, podział majątku wspólnego, spadkowe – sprawy o stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku, zachowek, przyjęcie bądź odrzucenie spadku, windykacja należności, postępowanie egzekucyjne.
 • Prawo gospodarcze i handlowe – zakładanie i rejestracja spółek, stowarzyszeń i fundacji, sporządzanie
  i analiza umów gospodarczych i handlowych, aktów wewnętrznych i regulacji korporacyjnych, kompleksowa bieżąca obsługa prawna podmiotów gospodarczych.
 • Prawo podatkowe, administracyjne i budowlane – sporządzanie pism, w tym odwołań od decyzji, zażaleń, skarg, skarg kasacyjnych, wniosków o interpretację prawa podatkowego.
 • Prawo pracy – opiniowanie umów o pracę, doradztwo przy rozwiązywaniu umów o pracę, porady
  w zakresie regulaminu pracy i wynagrodzenia, sprawy o przywrócenie do pracy i odszkodowanie.
 • Prawo karne, karnoskarbowe, wykroczeń i postępowanie wykonawcze – sporządzanie prywatnych aktów oskarżenia, pism przygotowawczych w trakcie postępowania, apelacji, zażaleń, kasacji, wniosków o odroczenie wykonania kary, przerwę, ułaskawienie, odszkodowanie za niesłuszne aresztowanie.

Kancelaria świadczy usługi w zależności od potrzeb Klienta w siedzibie Kancelarii, filii, w miejscu wskazanym przez Klienta, drogą elektroniczną lub telefoniczną.

Wynagrodzenie ustalane jest indywidualnie podczas spotkania z Klientem. Jego wysokość jest uzależniona m.in. od rodzaju zlecenia, stopnia zawiłości sprawy, nakładu pracy oraz terminu jego wykonania.