Porady prawne

Kancelaria udziela pisemnych i ustnych porad prawnych, sporządza opinie prawne prowadzi negocjacje
i bierze udział w mediacjach, reprezentuje Klientów przed sądami powszechnymi i administracyjnymi, organami administracji publicznej oraz innymi instytucjami. Pomoc prawna świadczona jest na rzecz przedsiębiorców, w szczególności w ramach stałej obsługi prawnej, organów administracji publicznej
i samorządowej, organizacji społecznych i politycznych, klientów indywidualnych.

Specjalizacje kancelarii

Prawo cywilne

– sporządzanie pism procesowych (pozwów, wniosków apelacji, zażaleń, skarg kasacyjnych) i umów, prowadzenie wszelkich spraw cywilnych m.in. sprawy o zapłatę, odszkodowanie, ochronę dóbr osobistych, zasiedzenie, ochrona własności, sporządzanie i analiza umów cywilnoprawnych, mieszkaniowe, rodzinne – sprawy o rozwód, alimenty, separację, ustalenie
i zaprzeczenie ojcostwa, podział majątku wspólnego, spadkowe – sprawy o stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku, zachowek, przyjęcie bądź odrzucenie spadku, windykacja należności, postępowanie egzekucyjne.

Prawo gospodarcze i handlowe

– zakładanie i rejestracja spółek, stowarzyszeń i fundacji, sporządzanie
i analiza umów gospodarczych i handlowych, aktów wewnętrznych i regulacji korporacyjnych, kompleksowa bieżąca obsługa prawna podmiotów gospodarczych.

Prawo podatkowe, administracyjne i budowlane

– sporządzanie pism, w tym odwołań od decyzji, zażaleń, skarg, skarg kasacyjnych, wniosków o interpretację prawa podatkowego.

Prawo pracy

– opiniowanie umów o pracę, doradztwo przy rozwiązywaniu umów o pracę, porady
w zakresie regulaminu pracy i wynagrodzenia, sprawy o przywrócenie do pracy i odszkodowanie.

Prawo karne, karnoskarbowe, wykroczeń i postępowanie wykonawcze

– sporządzanie prywatnych aktów oskarżenia, pism przygotowawczych w trakcie postępowania, apelacji, zażaleń, kasacji, wniosków o odroczenie wykonania kary, przerwę, ułaskawienie, odszkodowanie za niesłuszne aresztowanie.

Kancelaria świadczy usługi w zależności od potrzeb Klienta w siedzibie Kancelarii, filii, w miejscu wskazanym przez Klienta, drogą elektroniczną lub telefoniczną.

Wynagrodzenie ustalane jest indywidualnie podczas spotkania z Klientem. Jego wysokość jest uzależniona m.in. od rodzaju zlecenia, stopnia zawiłości sprawy, nakładu pracy oraz terminu jego wykonania.

Porady prawne online

1. Klient, za pośrednictwem formularza umieszczonego na stronie, zgłasza problem prawny, w sprawie którego chciałby uzyskać poradę. Dla uzyskania wyczerpującej porady prawnej w krótkim czasie niezbędne jest wskazanie w treści formularza wszystkich istotnych aspektów danej sprawy. W treści zapytania nie jest konieczne wskazywanie danych identyfikujących występującego o poradę, chyba, że Klient życzy sobie wystawienia i doręczenia faktury VAT, dlatego też należy zaznaczyć na formularzu, czy zamawiana porada związana jest z prowadzeniem działalności gospodarczej.

2. Kancelaria przesyła do Klienta zwrotnego e-maila zawierającego informację o wysokości przewidywanego wynagrodzenia za udzielenie porady prawnej oraz numer rachunku bankowego, na który należy dokonać wpłaty. W przypadku, jeśli udzielenie porady wymaga uzyskania bardziej szczegółowych informacji, Klient proszony jest o uzupełnienie przesłanych informacji.

3. W zależności od rodzaju sprawy będącej przedmiotem porady prawnej i jej stopnia zawiłości, porady udzielane są najpóźniej w przeciągu 48h od momentu wpłaty wynagrodzenia na wskazany numer rachunku bankowego. W soboty, niedziele i dni świąteczne porady nie są udzielane.

4. Klientom zamawiającym porady w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej w terminie 3 dni od momentu udzielenia porady zostanie przesłana faktura VAT. W przypadku Klientów indywidualnych faktura VAT przesyłana jest na życzenie Klienta. Faktury przesyłane są listem poleconym na koszt Kancelarii.

Formularz kontaktowy

Możesz zostawić nam wiadomość, korzystając z poniższego formularza.